• PL
 • EN
 • Ogólne warunki

  korzystania ze strony internetowej www.wlaw.pl

  Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021 r.

  Witamy na stronie internetowej należącej do Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. o adresie www.wlaw.pl (dalej określanej jako “Strona”).

  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania (dalej: „Warunki”) ze Strony przez rozpoczęciem jej użytkowania. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją Warunków określonych w niniejszym dokumencie.

  I. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

  Podmiot publikujący Stronę: Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa), przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521890, NIP: 5252594094 (dalej „Kancelaria”).

  II. CEL STRONY INTERNETOWEJ

  Strona została utworzona w celu prezentacji informacji dotyczących Kancelarii, w szczególności dotyczących zakresu świadczonych przez nią usług, dedykowanych rozwiązań prawnych, zaplecza eksperckiego, przedstawienia wartości wyznawanych w prowadzonej działalności oraz partnerów Kancelarii i referencji podmiotów, które korzystały już ze wsparcia Kancelarii w różnorodnych sferach ich biznesowego i codziennego funkcjonowania.

  III. TREŚĆ STRONY

  1. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić zgodność treści niniejszej Strony z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.
  2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania staranności i rzetelności w przekazywaniu informacji oraz do nierozpowszechniania informacji zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich, a także informacji niezgodnych z obowiązującym prawem.
  3. W przypadku stwierdzenia omyłek w publikowanych treściach, prosimy o przesłanie stosownych informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” lub na adres e-mail wlaw@127.0.0.1, a podejmiemy wszelkie działania w celu jak najszybszego sprostowania zgłoszonej omyłki.

  IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie materiały zamieszczone na tej Stronie, które mogą być sklasyfikowane jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), bądź inne dzieło lub przejaw twórczości ludzkiej podlegające uzyskaniu tytułów ochronnych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) w szczególności takie jak: wygląd, organizacja i układ Strony, jej zestaw kolorystyczny, fotografie, grafiki, animacje, teksty, wykresy, ikony, kody oprogramowania i bazowe dane, podlegają prawom autorskim, prawom do baz danych i innym zarejestrowanym i niezarejestrowanym prawom własności intelektualnej, które są naszą bezpośrednią własnością lub naszych licencjodawców.
  2. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, nadawać, rozprowadzać, sprzedawać ani przekazywać (w całości lub w części) żadnych materiałów znajdujących się na Stronie ani bazowego kodu oprogramowania lub danych bazowych.
  3. Użytkownik Strony nie ma prawa, bez wiedzy i uprzedniej zgody Kancelarii, korzystać w jakikolwiek sposób z zasobów Strony objętych prawami własności intelektualnej dla własnych interesów, niezwiązanych ze zwykłym używaniem Strony w celach, o których mowa w punkcie II niniejszych Warunków.

  V. ZNAKI TOWAROWE

  1. Wszystkie nazwy (w szczególności takie jak: „Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., „WLAW”), obrazy, znaki towarowe, logo identyfikujące Kancelarię, stanowią własność Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
  2. Wszystkie należące do osób trzecich nazwy firm, usług, loga oraz znaki towarowe znajdujące się na niniejszej Stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy, w szczególności klientów i partnerów Kancelarii. Kancelaria nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze, a umieszczenia ich na Stronie nie należy traktować jako upoważnienia do ich kopiowania, czy też powielania w jakikolwiek sposób. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania będą stanowiły naruszenie wyłącznych praw właścicieli/posiadaczy tychże elementów.
  3. W związku z powyższym, Kancelaria zastrzega sobie prawa do podjęcia działań zmierzających do ochrony prawnej, w tym postępowań karnych, z tytułu wszelkich naruszeń jej praw własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej, o których mowa w powyższych ustępach.
  4. Reprodukowanie, pobieranie, publikowanie i drukowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie jest dopuszczalne jedynie w celach informacyjnych, wyłącznie do użytku prywatnego lub w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami prawa polskiego.
  5. Użytkownik ma prawo korzystać ze Strony wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

  VI. LINKI ZEWNĘTRZNE

  Kancelaria nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony, które mogą posiadać linki do niniejszej Strony oraz do których linki mogą znajdować się na tej Stronie. Żadna ze strony zewnętrznych, które odwiedza użytkownik korzystając z linków zamieszczonych na naszej Stronie, nie podlega bezpośredniej kontroli Kancelarii, a zatem użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż odwiedza jakąkolwiek stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  VII. FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. W przypadku potrzeby sprawnego kontaktu z Kancelarią udostępniliśmy na Stronie numer telefonu do naszego biura oraz formularz kontaktowy, w którym użytkownik podaje swój adres e-mail oraz treści wiadomości, którą chce skierować do Kancelarii. Wysłanie wiadomości następuje przez kliknięcie w przycisk „Wyślij”, położony bezpośrednio pod formularzem.
  2. Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego komunikat zapisany zostanie w sposób zautomatyzowany na serwerze Kancelarii oraz może zostać przekazany do pracownika sekretariatu lub delegowanego prawnika Kancelarii.
  3. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Kancelarię w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie. Administratorem przekazanych danych będzie Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, również dostępną na Stronie. Ewentualne pytania w tym zakresie powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Kancelarii – p. Marty Solarskiej. Kontakt dostępny pod adresem e-mail: data.protection@127.0.0.1.
  4. Odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną udzielone użytkownikom najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Kancelaria w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani pośrednie, niezależnie od ich przyczyny, charakteru, pochodzenia lub konsekwencji, wynikające z nieprawidłowego korzystania z niniejszej Strony lub innych stron, do których zawiera ona odnośniki oraz/lub wynikających z braku możliwości korzystania ze Strony lub dostępu do niej.
  2. Kancelaria zastrzega prawo czasowego wstrzymania możliwości korzystania ze Strony ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub modyfikacyjnych bez wcześniejszego ostrzeżenia. Kancelaria zastrzega również możliwość zawieszenia lub wstrzymania możliwości korzystania ze Strony bez podania przyczyny.
  3. Kancelaria wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i oprogramowania użytkownika, powstałe w czasie korzystania ze Strony, jeśli wywołane zostały w szczególności:
  a) złą lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania użytkownika,
  b) niedostatecznym zabezpieczeniem systemu komputerowego użytkownika przed wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności wirusy i konie trojańskie),
  c) podejmowaniem przez użytkownika prób niedozwolonego korzystania ze Strony,
  d) działaniem sprzecznym z zasadami obsługi systemu komputerowego oraz korzystania z publicznych sieci teleinformatycznych.
  4. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za żadne szkody spowodowane korzystaniem ze Strony lub brakiem możliwości skorzystania ze Strony, w każdym przypadku gdy wynikło to z przyczyn nie leżących po stronie Kancelarii, w tym w szczególności za przypadki noszące znamiona siły wyższej.

  IX. ZMIANY NA STRONIE ORAZ ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

  1. Kancelaria ma prawo zmienić informacje i treści znajdujące się na Stronie oraz/lub Warunki korzystania ze Strony w dowolnym czasie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zaktualizowane Warunki każdorazowo pojawią się niezwłocznie w zakładce „Warunki Ogólne” na Stronie.
  2. Zmiany na Stronie mogą być wprowadzane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów, w celu modyfikacji Strony, aktualizacji informacji zamieszczonych w poszczególnych zakładkach, a także modyfikacji funkcjonalności przeznaczonych dla użytkowników Strony.

  X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW/OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

  1. Niniejsza Strona podlega prawu polskiemu. W związku z tym, Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezgodności jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie z przepisami obowiązującymi w innych krajach, w których mogą mieszkać użytkownicy Strony lub w przypadku braku dostępności niektórych produktów w danych krajach lub niezgodności produktów z lokalnymi przepisami i wymaganiami.
  2. Wszelkie spory dotyczące Strony rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.